Model

model
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Model: izključna pravica imetnika, da model uporablja in prepreči tretjim osebam, da ga uporabljajo.

Zunanji videz izdelka.

 

 Kaj varuje?

Zunanji videz izdelka.

 

Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela (tridimenzionalna stvaritev), ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oz. materialov izdelka samega ali ornamentov na njem (dvodimezionalne stvaritve). Izdelek pa predstavlja vsak industrijski ali obrtni izdelek.

Dodatne predpostavke za varstvo:

Zavaruje se lahko videz izdelka, ki je:

  • nov, kar pomeni, da pred datumom vložitve prijave modela javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka. Videz izdelka se šteje za enakega, če se njegove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih podrobnostih (npr. v številu pik, v širini roba,...);
  • ima individualno naravo, kar pomeni, da se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi kak drug videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred datumom vložitve prijave.

Kdaj nastane pravica?

Ob pogoju, da je model registriran, velja od datuma vložitve prijave.

 

Za registracijo slovenskega modela se vloži prijava na Uradu RS za intelektualno lastnino.

 

Za registracijo modela v tujini obstaja več poti:

  • vložitev prijave v vsaki želeni državi posamezno;
  • mednarodna prijava po Haaškem sporazumu o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov;
  • evropska prijava oz. registriran model Skupnosti.

Trajanje pravice?

Model se podaljšuje za petletna obdobja s plačevanjem pristojbine, traja pa lahko največ 25 let od datuma vložitve prijave.

Kdo je imetnik pravice?

Fizična ali pravna oseba, ki je upravičenec registriranega modela oz. imetnik modela.

Katera so upravičenja?

Imetnik modela ima izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo. Omenjena uporaba obsega zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene.

Domače domače in tuje baze podatkov:

Baza Urada RS za intelektualno lastnino (www2.uil-sipo.si/) – slovenski modeli

Haag Express (www.wipo.int/ipdl/en/hague/)

Ohim (oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager) – model Skupnosti

Viri in dodatne informacije:

Zakon o industrijski lastnini Ur.l. RS, št. 51/2006, Urad RS za intelektualno lastnino (www.inciporn.net ), Priročnik o pravicah intelektualne lastnine (Krejan, S., 2006)