Firma

firma
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Firma: pravica do izključne uporabe imena, s katerim družba posluje.

Ime gospodarske družbe.

 Kaj varuje?

Firma je ime, s katerim gospodarska družba posluje in se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb.

 

Firma in sestavine firme ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Nedovoljene sestavine firme so besede ali znaki, ki:

  • nasprotujejo zakonu ali morali;
  • vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca;
  • vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Kdaj nastane pravica?

Firma se pridobi z vpisom gospodarske družbe v sodni register. Registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register, ki je v nasprotju z določbami tega poglavja ali ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm v Republiki Sloveniji. Družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, ima pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najpozneje v treh letih po vpisu firme druge družbe ali po vpisu nameravane firme.

Trajanje pravice?

Od vpisa do izbrisa iz sodnega registra.

Kdo so imetniki pravic?

Gospodarska družba, ki se je pod tem imenom vpisala v sodni register.

Katera so upravičenja?

Firma daje imetniku pravico, da prepreči vsem drugim gospodarskim družbam uporabo enakega ali podobnega imena pri poslovanju.

Dostopne domače baze podatkov:

Poslovni register Slovenije (www.ajpes.si/prs/)

Viri in dodatne informacije:

Zakon o gospodarskih družbah Ur. l. 65/09.